Loading...

THE FACTS

“Chúng ta hợp lại để tìm biết Thượng Đế ….
…và giúp người khác biết về Ngài.”


Chúng ta hợp lại…

Thượng Đế đã sáng tạo chúng ta để trở thành một gia đình. Đối với hầu hết mọi người chúng ta, kỷ niệm đầu tiên trong đời là khi ta là thành viên của một Gia đình – bố, mẹ hoặc anh chị em. Thượng Đế sáng tạo chúng ta trong môi trường gia đình nhằm bảo vệ chúng ta và để chúng ta học được thế nào là tình yêu. Những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong đời chúng ta hầu như luôn gắn với gia đình hoặc một nhóm bạn thân thiết.

(Ê-phê-sô 2:19-20) Hiện nay anh em không còn là kiều dân ngoại tịch nữa, nhưng là công dân nước Chúa, là người trong gia đình Thượng Đế như mọi tín hữu khác. Nền móng của anh em là Chúa Cứu Thế Giê-xu; còn các sứ đồ, tiên tri là rường cột.

Thượng Đế biết chúng ta dễ đánh mất tấm lòng của mình nên Ngài đã thiết kế hội thánh như một gia đình nơi mà chúng ta có thể bảo vệ lòng mình và cảm thấy tự do để yêu thương lần nữa. Thánh Kinh nói rất rõ rằng gia đình của Thượng Đế không phải là nơi mà người ta trà trộn vào mỗi tuần một lần nhưng là nơi một nhóm người hợp lại với nhau càng thường xuyên càng tốt để bảo vệ tấm lòng cho nhau. Không chỉ là số lần gặp nhau mà còn chất lượng và sự sâu sắc trong mối quan hệ với nhau cũng sẽ giúp bảo vệ tấm lòng chúng ta...

************************************************************

NỀN TẢNG ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TÔI

(TÍN LÝ)

Nền tảng tín lý của Hội Thánh Chúa Giê-xu Việt Nam là toàn bộ sách Thánh Kinh bao gồm cả Cựu ước và Tân ước, ngoài ra không dựa trên nền tảng nào khác.

Chúng tôi xin tóm lược những nền tảng cốt lõi mà chúng tôi tin và thực hành như sau:

1. Chỉ có một Thượng Đế thể hiện ở ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh. (Ma-thi-ơ 28:18-20)

2. Chỉ có Chúa Giê-xu là Con đường, Chân lý, và Nguồn sống cho đời sống chúng ta. (Giăng 14:6)

3. Lời Kinh thánh là Lời của Thượng Đế (II Ti-mô-thê 3:16-17). Chúng ta cần phải thay đổi cá nhân và sống cuộc sống theo đúng Lời Ngài. Nền móng để xây dựng Hội thánh chính là những lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh. (Ê-phê-sô 2:19-21; Cô-lô-se 1:18)

4. Cần phải ăn năn hối cải mọi tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của đời sống mình, chịu báp-tem nhân danh Cha, Con và Thánh Linh để tội lỗi được tha thứ và sẽ nhận được Thánh Linh để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. (CVCSĐ 2:38)

5. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế, bởi ân phúc của Ngài đã ban cho chúng ta, do đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu nên chúng ta được nhận. (Ê-phê-sô 2:8)

6. Tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, là Con Thượng Đế đã từng sống trên thế giới này bằng xương bằng thịt, đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của nhân loại và ba ngày sau Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu sống lại. (La-mã 10:9-10)

7. Yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và năng lực. (Mác 12:30; Ma-thi-ơ 22:37-38)

• Yêu thương Thượng Đế là vâng giữ mệnh lệnh của Chúa Giê-xu. (Giăng 14:21-23)

• Yêu thương Thượng Đế là yêu thương những người xung quanh. (I Giăng 4:20-21)

8. Yêu thương người đồng loại như chính bản thân. (Mác 12:31; Ma-thi-ơ 22:39-40).

• Yêu thương những người trong gia đình: chồng, vợ, cha, mẹ, con cái và bà con thân thuộc. (Ê-phê-sô 5:21-33; 6:1-4 và I Ti-mô-thê 5:8)

• Yêu thương anh chị em trong hội thánh chân thành như anh chị em ruột thịt; kính trọng nhau, ghét điều ác, và gắn bó điều thiện. (La-mã 12:9-10, Giăng 13:34-35)

• Giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trở thành những người trưởng thành trong Chúa. (Cô-lô-se 1:28)

• Cam kết tham dự các buổi lễ chủ nhật, buổi lễ giữa tuần để thờ phượng Chúa và giúp đỡ lẫn nhau tăng trưởng tâm linh trong Chúa. (Hê-bê-rơ 10:24-25, CVCSĐ 2:46)

• Yêu thương người nghèo. (Ma-thi-ơ 25:45)

• Giúp người khác biết về Thượng Đế, dạy Thánh Kinh và làm báp-tem cho họ để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu và dạy họ vâng giữ mọi lời trong Thánh Kinh. (Ma-thi-ơ 28:18-20)

9. Người tin Chúa sau khi được báp-tem, cuộc sống phải thay đổi và thể hiện đời sống mới có sự tiến bộ trong cuộc sống. (La-mã 6:1-4; Ga-la-ti 5:22-25)

10. Mọi người môn đệ trong hội thánh phải vâng phục chính quyền, tuyệt đối không tham gia các hoạt động chính trị chống chính quyền. (La-mã 13:1-6)