Sứ mệnh
SỨ MỆNH
"Tìm Biết, Tin Cậy Thượng Đế và
Giúp Người Khác Tìm Biết, Tin Cậy Ngài"
Sứ mệnh
Tầm nhìn
TẦM NHÌN
Hội thánh là gia đình tâm linh của Thượng Đế, đặt Chúa Giê-xu là trung tâm, nơi mọi người đi theo Chúa Giê-xu và được biến đổi bởi tình yêu của Ngài, trở nên giống như Chúa Giê-xu và cùng nhau xây dựng Hội thánh phát triển khắp nơi
Tầm nhìn
GTCL sự tăng trưởng
GTCL sự tăng trưởng
Tình yêu thương
Tình yêu thương
Sứ mệnh
Sứ mệnh
previous arrow
next arrow

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Chúng tôi là những người tin Chúa Giê-xu, yêu Thượng Đế và yêu con người.

Nền tảng tín lý của Hội Thánh Chúa Giê-xu Việt Nam là toàn bộ sách Thánh Kinh bao gồm cả Cựu ước và Tân ước, ngoài ra không dựa trên nền tảng nào khác.

Chúng tôi xin tóm lược những nền tảng cốt lõi mà chúng tôi tin và thực hành như sau:

1. Chỉ có một Thượng Đế thể hiện ở ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh. (Ma-thi-ơ 28:18-20)

2. Chỉ có Chúa Giê-xu là Con đường, Chân lý, và Nguồn sống cho đời sống chúng ta. (Giăng 14:6)

3. Lời Kinh thánh là Lời của Thượng Đế (II Ti-mô-thê 3:16-17). Chúng ta cần phải thay đổi cá nhân và sống cuộc sống theo đúng Lời Ngài. Nền móng để xây dựng Hội thánh chính là những lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh. (Ê-phê-sô 2:19-21; Cô-lô-se 1:18)

4. Cần phải ăn năn hối cải mọi tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của đời sống mình, chịu báp-tem nhân danh Cha, Con và Thánh Linh để tội lỗi được tha thứ và sẽ nhận được Thánh Linh để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. (CVCSĐ 2:38)

5. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế, bởi ân phúc của Ngài đã ban cho chúng ta, do đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu nên chúng ta được nhận. (Ê-phê-sô 2:8)

6. Tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, là Con Thượng Đế đã từng sống trên thế giới này bằng xương bằng thịt, đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của nhân loại và ba ngày sau Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu sống lại. (La-mã 10:9-10)

7. Yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và năng lực. (Mác 12:30; Ma-thi-ơ 22:37-38)

• Yêu thương Thượng Đế là vâng giữ mệnh lệnh của Chúa Giê-xu. (Giăng 14:21-23)

• Yêu thương Thượng Đế là yêu thương những người xung quanh. (I Giăng 4:20-21)

8. Yêu thương người đồng loại như chính bản thân. (Mác 12:31; Ma-thi-ơ 22:39-40).

• Yêu thương những người trong gia đình: chồng, vợ, cha, mẹ, con cái và bà con thân thuộc. (Ê-phê-sô 5:21-33; 6:1-4 và I Ti-mô-thê 5:8)

• Yêu thương anh chị em trong hội thánh chân thành như anh chị em ruột thịt; kính trọng nhau, ghét điều ác, và gắn bó điều thiện. (La-mã 12:9-10, Giăng 13:34-35)

• Giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trở thành những người trưởng thành trong Chúa. (Cô-lô-se 1:28)

• Cam kết tham dự các buổi lễ chủ nhật, buổi lễ giữa tuần để thờ phượng Chúa và giúp đỡ lẫn nhau tăng trưởng tâm linh trong Chúa. (Hê-bê-rơ 10:24-25, CVCSĐ 2:46)

• Yêu thương người nghèo. (Ma-thi-ơ 25:45)

• Giúp người khác biết về Thượng Đế, dạy Thánh Kinh và làm báp-tem cho họ để trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu và dạy họ vâng giữ mọi lời trong Thánh Kinh. (Ma-thi-ơ 28:18-20)

9. Người tin Chúa sau khi được báp-tem, cuộc sống phải thay đổi và thể hiện đời sống mới có sự tiến bộ trong cuộc sống. (La-mã 6:1-4; Ga-la-ti 5:22-25)

10. Mọi người môn đệ trong hội thánh phải vâng phục chính quyền, tuyệt đối không tham gia các hoạt động chính trị chống chính quyền. (La-mã 13:1-6)