MỘT CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI – NHÓM TEENS

Một chuyến đi tuyệt vời với các con trong nhóm teens, nhìn thấy các con đi cùng nhau, chơi cùng nhau, chia sẻ với nhau, ăn uống cùng nhau và cầu nguyện cùng nhau. Anh chị lớn hỗ trợ các em nhỏ, các em nhỏ luôn vui cười và gần gũi với các anh chị lớn.
Tất cả những điều đó tôi gọi là một gia đình. Các con chính là ước mơ và là khải tượng của Thượng Đế đã đặt trong lòng tất cả anh chị em chúng tôi, những người đã được Ngài kêu gọi để chuẩn bị cho một thế hệ tiếp theo của Hội Thánh. 30 năm qua ngoảnh mặt nhìn lại chúng ta thấy ân phúc Ngài thật kỳ diệu. Ngài không chỉ làm nhiều điều trên cuộc sống của chúng tôi nhưng Ngài còn làm việc diệu kỳ trên con cái của chúng tôi, Đúng như theo lời hứa của Ngài.
Và Ngài muốn tất cả anh chị em chúng tôi theo tấm gương của các tổ phụ trong Kinh Thánh.
● Hy-Bá 11:20-22
Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép họ chúc phước cho thế hệ tiếp nối ngay trước khi chết cho thấy về đức tin của họ. Và nói về việc của tương lai liên quan đến chương trình của Chúa.
Chúng ta thấy cả ba tổ phụ đều giữ đức tin và tinh thần thờ phượng cho đến cuối cùng, đồng thời tin cậy vào sự thành tín của Thượng Đế liên quan tới phước lành dành cho cả dòng dõi. Để chúc phước cho thế hệ tiếp nối, mỗi chúng tôi đã nỗ lực, đã giữ vững đức tin từ ngày tin Chúa, trung tín và thờ phượng Chúa cho đến ngày cuối cùng. Đồng thời cũng dạy dỗ con cháu mình từ sớm để chúng nhận biết đường lối của Chúa và nuôi dưỡng chúng trong Lời Chúa, truyền đạt khải tượng để chúng lớn lên và dự phần trong chương trình tốt đẹp của Thượng Đế.
Xin hãy tiếp tục đi đồng hành cùng và cầu nguyện cho một thế hệ tuyệt vời tiếp theo…
Love In Him…
Thu Hồng Nguyễn