CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHẬN THỨC BẢN THÂN

Hội Thánh Chúa Giê-xu tại Việt Nam (VNCOC) xin thông báo về Chương trình huấn luyện nhận thức bản thân.
“Tại sao tôi lại có những cách cư xử như vậy?”
● Buổi đầu tiên
29.03.2024 (Thứ Sáu), 19:30 → 21:00
● Hình thức
Online qua Zoom