Chúc mừng Thảo được báp-têm

Chào đón Thảo vào ngôi nhà của Thượng Đế.
Chúc hành trình mới phía trước của em luôn được Thượng Đế đồng hành và ban phúc nhé.